REST

Co to znaczy REST?

REST (Representational State Transfer) to architektura oprogramowania, która definiuje zbiór zasad i reguł, według których tworzone są aplikacje internetowe, zwłaszcza te oparte na komunikacji między klientem a serwerem. REST został zaproponowany przez Roya Fieldinga w 2000 roku w jego rozprawie doktorskiej i od tego czasu stał się jednym z najpopularniejszych podejść do projektowania usług sieciowych.

Podstawowe cechy architektury REST to:

  1. Bezstanowość (statelessness) – każde żądanie od klienta do serwera musi zawierać wszystkie informacje potrzebne do jego obsłużenia. Serwer nie przechowuje informacji o stanie klienta między żądaniami.
  2. Cache’owanie (caching) – odpowiedzi serwera mogą być przechowywane przez klienta w pamięci podręcznej, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne działanie aplikacji.
  3. Warstwowość (layered system) – architektura REST może być zbudowana z wielu warstw, które komunikują się ze sobą, ale nie muszą znać szczegółów implementacji innych warstw.
  4. Jednolity interfejs (uniform interface) – REST definiuje zestaw standardowych metod i konwencji, które ułatwiają komunikację między różnymi komponentami systemu.

W praktyce, REST jest często wykorzystywany w połączeniu z protokołem HTTP, gdzie metody takie jak GET, POST, PUT, DELETE odpowiadają operacjom CRUD (Create, Read, Update, Delete) na zasobach serwera. Zasoby te są identyfikowane za pomocą URL-ów, a ich reprezentacje (np. w formacie JSON lub XML) są przesyłane między klientem a serwerem.

Pytania od użytkowników:

  1. Jaki jest cel stosowania architektury REST w aplikacjach internetowych?
  2. Jakie są podstawowe zasady architektury REST?
  3. W jaki sposób REST współpracuje z protokołem HTTP?
  4. Co to jest CRUD i jak się ma do REST?
  5. Jakie są zalety stosowania architektury REST w porównaniu z innymi podejściami?