RODO

Co to jest RODO?

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, to unijne rozporządzenie mające na celu ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Oficjalna nazwa tego aktu prawnego to Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (ang. General Data Protection Regulation, GDPR).

RODO wprowadza szereg wymogów, które muszą spełniać podmioty przetwarzające dane osobowe, takie jak firmy czy instytucje. Wprowadza także nowe prawa dla osób, których dane dotyczą, takie jak prawo do bycia zapomnianym czy prawo do przenoszenia danych.

Główne założenia RODO

 1. Ochrona danych osobowych jako podstawowe prawo jednostki.
 2. Ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w całej UE.
 3. Wprowadzenie zasady odpowiedzialności podmiotów przetwarzających dane osobowe.
 4. Wzmocnienie praw osób, których dane dotyczą.
 5. Wprowadzenie obowiązku zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych do odpowiednich organów.

Rodo a strona internetowa

Strony internetowe muszą przestrzegać RODO poprzez wdrożenie szeregu procedur i mechanizmów. Po pierwsze, strony powinny wyraźnie informować użytkowników o zasadach gromadzenia, przetwarzania i przechowywania ich danych osobowych. Informacje te zwykle zawiera się w polityce prywatności. Po drugie, strony muszą uzyskać wyraźną zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych – nie można zakładać domyślnej zgody. W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia (lub niższego wieku określonego przez poszczególne państwa członkowskie UE), strony muszą uzyskać zgodę od rodziców lub opiekunów prawnych. Po trzecie, użytkownikom musi być zapewnione prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usuwania (prawo do bycia zapomnianym), ograniczania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ostatnie, ale nie mniej ważne, strony muszą zastosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.

  Pytania od użytkowników:

  1. Jakie są główne cele wprowadzenia RODO?
  2. Jakie nowe prawa dla osób, których dane dotyczą, wprowadza RODO?
  3. Jakie obowiązki nałożyło RODO na podmioty przetwarzające dane osobowe?
  4. Czy RODO obowiązuje tylko w Unii Europejskiej, czy też w innych krajach?
  5. Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie przepisów RODO?